รางวัล
NSF
มาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากลจากสถาบัน NSF International หรือมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
รางวัล
Golden Ribbon Award
บริษัทสามารถอัพเกรดจากเกรด B เป็นเกรดได้
จาก: McThai Co., Ltd.
ปีที่ได้รางวัล: 2557
รางวัล
Green Industry
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รางวัล
Thailand Quality Prize 2015 (Booth Vote)
รางวัล Booth Vote ได้มาจากการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมงาน Thailand Quality Prize 2015 ซึ่งจะลงคะแนนให้กับบริษัทที่จัดบูธแสดงผลงานได้ประทับใจผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด
รางวัล
Thailand Quality Prize 2015 (New Born QCC Prize)
รางวัลด้านกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ(QCC) ระดับ Silver Award ประเภท New Born QCC Prize ซึ่งกลุ่มที่เป็นตัวแทนบริษัทและได้รับรางวัลคือ กลุ่ม EQC
รางวัล
HALAL Certificate
Product Type / Brand : Singha Drinking Warer , Dusit Mineral Water , Purra Mineral Water

จาก: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ปีที่ได้รางวัล: ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน
รางวัล
SQMS
Certificate for McDonald’s Supplier Quality Management System (SQMS).

จาก: SAI Global Assurance Limited.
ปีที่ได้รางวัล: 2554 – ปัจจุบัน