บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
โรงงานที่มีวัตถุดิบด้าน
“ น้ำแร่คุณภาพ ”
เข้าชม
เข้าชม
คลิกเพื่อเข้าชม
ประวัติองค์กร
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด เป็นบริษัทผลิตในเครือบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บนพื้นที่ 117 ไร่ เปิดดำเนินกิจการโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 บริษัทเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพีอีที หรือ Poly Ethylene Tereptharate ภายใต้สัญลักษณ์ “น้ำดื่มสิงห์” และ “น้ำแร่เพอร์ร่า” ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตน้ำดื่มสิงห์ ขนาด 330 ซีซี. 500 ซีซี. 750 ซีซี. และ 1,500 ซีซี., น้ำแร่เพอร์ร่า ขนาด 600 ซีซี. 750 ซีซี. และ 1,500 ซีซี. กำลังการผลิตรวมกว่า 230 ล้านลิตรต่อปี
เนื้อที่ของโรงงาน
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด
117 ไร่
เพื่อความมั่นใจสูงสุดในคุณภาพ และความสะอาด การตรวจสอบคุณภาพเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการผลิต
เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ทั้งน้ำ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
น้ำดื่มทุกขวดได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ NSF, HALAL, GMP Codex, HACCP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
นโยบายบริษัท
มุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ทั้งเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพบุคลากร
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ทั้งเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพบุคลากร และคุณภาพของบริการสู่สังคมภายนอกองค์กร ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ดังนี้
นโยบายคุณภาพ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้ ส่งมอบทันเวลา สินค้าปลอดภัย คุณภาพพอใจ คนทั่วไปเชื่อถือ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นป้องกัน ควบคุมมลพิษจากการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
มุ่งมั่นลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นปรับปรุงผลการดำเนินงาน และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ